Klanten, leveranciers en andere opdrachtgevers

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten,
leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt
zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele
overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze
(potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een
offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen
een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of
werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot
en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw
persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de
overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke
specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen,
een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen,
uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren
over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen
of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij
aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk
dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen,
materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden
uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van
(delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een
onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze
provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief
mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de
aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens
bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te
brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel
een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens
voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van
onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft
u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor
de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen
als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden
bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen.
Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn
geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact
worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw
persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het
boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van
zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze
administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen
wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Overige zakelijke relaties

Verzamelen, gebruiken en bewaren van
persoonsgegevens van zakelijke relaties

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt
zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan
wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde
belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.
Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te
kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt
u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het
verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen
of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij
aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven. Uw gegevens
worden één jaar na het laatste contact verwijderd.
Wij maken daarnaast gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen
van) ons contactenbestand. Bent u een relatie van ons, dan maken uw
persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die
reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van
Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere
bestanden. Omdat wij gebruikmaken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden
uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst, mits
u hier toestemming voor heeft gegeven.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien.
Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw
persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht
om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw
persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het
verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw
persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Altermij- de Gouwe B.V.
t.a.v. de
heer M.J.B. Slappendel,
Goudkade 8,
2802 AA te Gouda.
Telefoon: 0182-
513644.
E-mail: info@altermij-degouwe.nl.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gepubliceerd op: 25 april 2018